חדלות פרעון

המשרד מתמחה בייצוג צדדים בהליכי חדלות פירעון, קרי ייצוגם של חברות ושל יחידים בהליכי פירוק בהליכי פש"ר, ומאידך גיסא, בייצוגם של נושים שונים של כל אחד מאלה. בכלל האמור, המשרד עוסק בייצוג של עובדים בפני המוסד לביטוח לאומי.

    צרו קשר